Make Model Year Engine Size Part Number Price(£)
Honda Accord 1996-1998 1.8L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Accord 1998-2003 1.8L VK-384-EK1-H 98.85
Honda Accord 1993-1993 2.0L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Accord 1998-2003 2.0L VK-384-EK-1-H 98.85
Honda Accord 1990 2.0L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Accord 1998-2003 2.2L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Accord 1998-2003 2.2L VK-384-EK1-H 98.85
Honda Accord 1998-2003 2.2L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Accord 1998-2003 2.2L VK-384-EK1-H 98.85
Honda Accord 1993-1998 2.0L VK-384-EK1-H 98.85
Honda Civic 1994-1997 1.4L VK-384-EK1-H 98.85
Honda Civic 1994-1997 1.4L VK-384-EK1-H 98.85
Honda Civic 1995-2001 1.5L VK-384-EK1-H 98.85
Honda Civic X 1.5L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Civic 1995-2001 1.6L VK-384-EK1-H 98.85
Honda Civic 1991-1995 1.6L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Civic 1995-2001 1.6L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Civic 1995-2001 1.6L VK-384-EK-1-H 98.85
Honda Civic Areodeck 1995-2001 1.6L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Civic Areodeck 1995-2001 1.6L VK-384-EK-1-H 98.85
Honda Civic Coupe 1995-2001 1.5L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Civic Coupe 1995-2001 1.6L VK-384-EK1-H 98.85
Honda Civic Coupe 1995-2001 1.6L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda CRX 1986-1992 1.6L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda CRX 1986-1992 1.6L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda CRX 1986-1992 1.6L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda HRV 1999-2005 1.6L VK-384-EK1-H 98.85
Honda Intergra 1985-1989 1.6L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Intergra 1997-2001 1.8L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Intergra Type R 1997-2001 1.8L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Prelude 1986-1996 2.0L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Prelude 1993-1996 2.2L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda Prelude 1992-1996 2.3L VK-384-VTEC1-H 98.85
Honda S2000 1999-2009 2.0L VK-384-EK1-H 98.85
Honda Shuttle 1998-2001 2.3L VK-384-EK1-H 98.85