Model Year Engine Size Standard Disc Front Standard Disc Rear Turbo Groove Disc Front Turbo Groove Disc Rear Utimax Disc Front Utimax Disc Rear Bolt Holes Diameter
950 62- D198 GD198 4 232
950 62- D205 GD205 4T 210