Model Year Engine Size Standard Disc Front Standard Disc Rear Turbo Groove Disc Front Turbo Groove Disc Rear Utimax Disc Front Utimax Disc Rear Bolt Holes Diameter
Healey 72-76 2.0 D533 4 255
Healey 72-76 2.0 DM055 4 228
Healey GT 75-76 2.0 D533 4 255
Interceptor 72-76 7.2 D531 5 272
Interceptor 72-76 7.2 D532 5 272