Model Year Engine Size Standard Disc Front Standard Disc Rear Turbo Groove Disc Front Turbo Groove Disc Rear Utimax Disc Front Utimax Disc Rear Bolt Holes Diameter
1600 GT 62-64 1.6 D201 GD201 4 281
1800 GT 63-68 1.8 D069 GD069 4 273
Genie 66-68 2.5 D069 GD069 4 273
Genie 66-68 3.0 D069 GD069 4 273
Genie 68-70 3.0 D207 GD207 5 281
Invader 69-72 3.0 D207 GD207 5 281
Invader 72-74 3.0 D001 GD001 4 248